پیامدهای عفاف و حجاب

عفاف و حجاب ،تنها ویژه زن نیست بلکه مردان نیز باید پاکدامنی و پوشش داشته باشند .ولی از آن روی که زن نماد زیبایی در خلقت و شاهکار آفرینش است بیشترین تاکید در حجاب ،متوجه زنان شده است.

ظرافت آفرینش زن همچون گل است.مانند گل ،مظهر نشاط،طراوت،لطافت و زیبایی است و به راحتی نیز پژمرده می شود.زن،کانون عاطفه و احساسات است از این رو با هر تلنگری فرو میریزد .هر میوه ای که ارزشمند تر و ظریفتر است ،پوششی محکمتر نیاز دارد.

فواید و پیامدهای مثبت حجاب را در چهار محور فردی،خانوادگی ،اجتماعی و اقتصادی میتوان تقسیم نمود.در بعد فردی ایجاد آرامش روحی و روانی و عدم تهییج و تحرک جنسی از مهمترین فواید حجاب می باشد.

در بعد خانوادگی باید گفت رعایت حجاب باعث استحکام بیش از پیش خانواده می گردد و عدم رعایت آن موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.

در بعد اجتماعی حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه از یک سو و ایجاد ثبات و فضای معنوی و به دور از بی بند باری و در حقیقت پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر حفظ حجاب است،اسلام میخواهدلذت های نامشروع جنسی صرفا در چارچوب خانواده شکل بگیرد.

در بعد اقتصادی به دلیل سادگی و ایجاد یک دستی در پوشش زنان در بیرون از منزل ،می تواند از بعد اقتصادی نیز کاهش تقاضاهای مد پرستی و تجمل گرایی زنان تاثیر مثبتی داشته باشد.

از میان همه این پیامدها شاید بتوان گفت مهم ترین پیامدهای مثبت عفاف و حجاب در بعد خانوادگی و اجتماعی رقم می خورد.

/ 0 نظر / 28 بازدید